Kullanıcı Sözleşmesi

Lütfen güncellenmiş Kullanıcı Sözleşmemizi dikkatli okuyun.

Cevir.com.tr Kullanıcı Sözleşmesi

USER AGREEMENT (KULLANICI – HESAP SÖZLEŞMESİ)
UYARI!
LÜTFEN DİKKATLE OKUYUNUZ. BU, BAĞLAYICI BİR SÖZLEŞME HÜKMÜNDEDİR.


1. TARAF BİLGİLERİ
1.1 Kullanıcı Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) konusu kullanıcıya Hizmet Veren Platformları üzerinden sunulacak hizmetlerden yararlanma şartları ile buna ilişkin Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, niteliği uygun düşen hükümleri gereği bağlayıcı bir sözleşme hükmünde olup Hizmet Veren statüsünde olan ÇEVİR ile işbu Hizmet Verenin platformlarına herhangi bir şekilde giriş yapan, giriş yapmaya teşebbüs eden, bu web sitesinde hesap oluşturan, bu web sitesi yer alan tüm görsel ve işitsel bilgi, belge, yazılım, iş ve servis, alt ve yan hizmetleri, saklayan, depolayan, işleyen, başvuran, kayıtlayan, görüntüleyen, yükleyen, sunulmuş üçüncü parti linklerine tıklayan, reklamları görüntüleyen, yönlendirilen, hizmet ve ürünleri görüntüleyen, ifşa eden, gönderen, kullanan, hizmet ve ürünleri satın alan, satın almaya teşebbüs eden, bu web sitesinde tüm servisleri kullanan veya her türlü servisten istifade etmeye çalışan, istifade eden ve bu yollarla kişisel verilerinin işlenmesine rıza verip bu sözleşmenin tarafı olan ve aynı anda bu yollarla yürürlüğe giren sözleşme yanı ise ‘’Kullanıcı’’ olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR
2.1 Bu sözleşmede yer alan aşağıdaki tanımlamalar, ibareler ve kısaltmalar, karşılarında gösterilen, anlamları ifade edecektir:
Alıcı: Web Sitede sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle, Satıcı tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan üye veya site üzerinde paneli bulunmayan tüketicidir.
Satıcı: Web Sitede belirtilen hizmetleri sunan ve işbu hizmetler üzerinde hukuken fikri mülkiyet hakkı sahibi bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu hizmetleri sağlayanı,
Web Site: www.cevir.com.tr URL adresli ve ‘’ÇEVİR’’ alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesidir.
Kullanıcı/Üye: Taraf Bilgileri maddesinde yazılan hallerle sınırlı kalmamak kaydıyla işbu Web Siteden ürün/mal/hizmet alımı ile hizmetlerden faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu bireysel üyelik ile veya üyelik açmadan dahi Satıcı tarafından sağlanan hizmetleri görüntüleyen, hizmetlerin eklerini indiren, yükleyen, paylaşan, Web Site politika ve servislerinden yararlanan veya başvuru formunu eksiksiz dolduran ya da ÇEVİR tarafından üyelikleri onaylanarak Siteye üyeliği kabul edilen ya da rezervasyon/hizmet teyidi ile sözleşmenin akdedildiği bireysel veya kurumsal kişilerdir. Bu sözleşmede kısaca Üye ya da Kullanıcı olarak anılacaktır.
Satıcı/ÇEVİR/Hizmet Veren: Web site üzerinde tüm hukuki hakların sahibi ve işletmecisi olan Hizmet Vereni, ÇEVİR’i, kasteder.
Üye Adı: Site Üyelerinin Site hizmetlerden faydalandıkları sırada Site içindeki diğer Üyelere yansıyan ve tanıtan üye kimlik adıdır.
Şifre: Web Siteye üyelik sırasında üyenin kendisinin belirleyeceği ve sadece kendisinin bileceği, kullanacağı ve bu aşamadan itibaren Site hizmetlerinden faydalanmak için üye girişi sırasında kullanılacak harf ve numaradan oluşan şifredir
İş Ortakları: Hizmet Verenin, ürün ve hizmetlerini, alt ve yan hizmetlerini ve her türlü servisini ifa etmek üzere işbu hizmetin ifasında yardımcı gerçek ve tüzel kişileri, Kullanıcıya ilgili ürün, mal ve hizmetlere ulaşma konusunda aracılığın gerçekleştirildiği ve aracılığın muhatabı sıfatını haiz kişileri,
Diğer Kullanıcı/Diğer Üye: İşbu sözleşmeyle aksi ileride belirtilmedikçe aynı hak ve yükümlülüklerin muhatabı olan, Web siteyi kullanan veya Hizmet Veren ile yaptığı diğer sözleşmeler veya işbu sözleşme hükümleri gereği sözleşmenin tarafı hükmünde olan diğer tüketicileri kasteder.

3.SÖZLEŞMENİN AMACI
3.1 İşbu sözleşme rekabetin ve e-ticaret imkanlarının fazlalaştırılması ve tüketici ile kullanıcılara çeviri, alt yazı hizmetleri ve seslendirme hizmetlerine ilişkin yaşadıkları deneyimi kolaylaştırmayı, üst düzey paketleri ve optimum kalitede hizmeti en kısa sürede ve en verimli şekilde kullanıcılara sağlamayı ve teslim etmeyi, bunun karşılığında kullanıcının; bu sözleşmede düzenlenen koşul ve şartlar çerçevesinde hizmet bedelini ödemesini ve hukuka uygun, iyiniyetli şekilde hareket etmesini teşvik etmeyi, Hizmet Verenin üçüncü kişilere veya İş Ortaklarına hak ve yükümlülüklerini gerçekleştirmesini engellememesini; son olarak Hizmet Verenin işbu üçüncü kişilere veya İş Ortaklarına karşı daha dinamik, hızlı ve isabetli, doğru politikalar izlemesini ve davranışlarda bulunmasını sağlamayı amaçlar.

4.SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
4.1 İşbu Sözleşme süresiz olarak düzenlenmiştir. Bu sözleşmeden ve Gizlilik Sözleşmesi, Gizlilik Politikası, Kullanım ve Şartlar Politikasından kaynaklanan haller saklıdır.
4.2 Fesih bildiriminin Hizmet Verene ulaştığı ana kadar doğmuş şirket alacakları tam olarak ödenir. Feshin sonuç doğurması, tarafların Çeviri Hizmet Sözleşmesinden kaynaklanan hak ve borçlardan kurtulmalarından yol açmaz; bu hak ve borçların düşmesine veya feragat edildiği anlamına gelmez işbu sözleşmeden kaynaklanan ve meydana gelmiş, muaccel ya da müeccel asıl ve fer’ileri ile tali borçların sonlanması anlamına gelmez.

5.KULLANICININ HAK, YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARI
5.1 Türkiye Cumhuriyeti Yasaları, genel ahlak kurallarına, uluslararası hukuk kuralları ve anlaşmalar ile elektronik ortam iletişimi için kabul edilmiş veya edilecek yasa veya bağlayıcı hükümlere uymayı, uymaması durumunda hakkında yapılacak her türlü takibat ve ortaya çıkabilecek yasal sonuçlardan sorumlu olacağını,
5.2 Üye verdiği bilgilerin doğru ve hatasız olduğunu, eksik veya hatalı bilgi girişi sebebiyle ürün ve hizmetlerin satın alınması, görüntülenmesi, işbu eksik veya hatalı bilgi girişi sebebiyle Hizmet Verenin yanıltılması sonucu kullanıcıya kullanıcının istekleri ve tercihleri dışında ürün ve hizmetler sergilenmesi, kişisel verilerin işlenememesi, kişisel verilerin ve çerezlerin yanlış yönlendirilmesi sonucu Hizmet Verende ve kullanıcının kendi mameleğinde meydana gelebilecek zarar ve aksamalarda tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini ve ihraç edilebileceğini,Web Site’den veya bu websitenin belirli kısımlarından ve sunulan hizmetlerden yararlanamayabileceğini kabul ve beyan eder. Üye, yetkisi dışında bulunan veya yerine getirme gücü olmayan işlemlere tevessül etmeyeceğini, bu tür teklif ve kabullerde bulunmayacağını ve yaptığı her işlemde dürüst, iyi niyetli davranacağını, ÇEVİR’in ve diğer üyelerin haklarına riayet edeceğini, sistemi kullanırken, sistemin işleyişini engelleyici veya zorlaştırıcı şekilde davranmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
5.3 Sitenin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Hizmet Verenin sorumlu tutulamayacağını,
5.5 Sağlanan hizmet ile site içeriğinin ancak kullanım yeterliliğine sahip kişilere ve kurumlara uygun olduğunu, aksi durumda Hizmet Vereni sorumlu tutmayacağını,
5.6 Site üzerinden sunulan hizmetlere, Hizmet Veren tarafından belirlenen ve açıklanan şekli dışında, yetkisiz şekilde ulaşmamayı, donanım, elektronik-manyetik programlar ile data unsurları ve yazılımları, hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu açık olanları kullanmamayı, aksi takdirde Hizmet Verenin doğrudan veya dolaylı olarak uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödeyeceğini,
5.7 Verilerin yetkisiz kişilerce okunması, ele geçirilmesi, işgal edilmesi, hukuka uygun işlenmesinin, depolanmasının veya arşivlenmesinin yahut anonim hale getirilmesinin veya imha edilmesinin engellenmesi, bunlara teşebbüs edilmesi sonucu kendisinde ve üçüncü kişilerde meydana gelebilecek maddi ve manevi zararlardan Hizmet Vereni sorumlu tutmayacağını,
5.8 Ortama ekleyeceği veya Hizmet Verene ya da Hizmet Veren’in İş Ortakları’na karşı sunduğu yazışma, konu başlığı, rumuz, desen, resim, fotoğraf vb. tüm görsel ve yazılı malzemenin hukuk kuralları, telif hakları yasaları, genel ahlak ve görgü kurallarına uygun olacağını, tehdit edici, ırkçı, pornografik ve ahlak ve etik dışı unsurlar içermeyeceğini, ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, paylaşım ortamına eklediği dosyalar vb. gönderdiği bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, Hizmet Vereni bu dosyalardan hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını, yukarıda belirtilen hususların incelenmesi ve gerekli gözden geçirmenin yapılması ve Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartlarında ön görülen kişisel verilerin işlenmesi politikası çerçevesinde Hizmet Verene bu görsel ve işitsel tüm veriler üzerinde sınırsız ve özel olmayan lisans hakkı verdiğini,
5.9 Diğer kullanıcıları kullanım koşullarında ve gizlilik politikasındaki maddeler ve haller saklı kalmak kaydıyla ve bunlarla sınırlanmamak şartıyla, taciz ve tehdit etmemeyi, hizmetlerden faydalanmalarını engelleyecek şekilde davranmamayı, bilgisayarlarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötü amaçlı kullanmamayı,
5.10 Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,
5.11 Hizmet Verenin izni olmaksızın site üzerinde ticari faaliyette bulunmamayı, reklâm vermemeyi, haksız rekabete yol açacak ticari tanıtımlarda bulunmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerini eyleme geçirmemeyi,
5.12 Hizmet Veren tarafından hukuka uygun şekilde elde edilen kayıtların tamamının rızası dâhilinde olduğunu,
5.13 Sitenin kullanımının bilgisayarında ve çevre elemanlarında meydana getirebileceği arıza, bilgi kaybı, kitlenme, donma, yavaşlama, internet protokolünün devre dışı kalması, internet gecikmesi, kesinti, elektriklerin kesilmesi vb. diğer kayıpların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, site kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek zararları öne sürerek tazminat talebinde bulunmamayı, Hizmet Veren’in www.çevir.com.tr URL adresli sitenin 24/7 aktif olacağını, IP omurgasının, uçlarının, IP trafiğinin, kiralanan sunucunun kapanmayacağını veya pasif hale getirilmeyeceğini veya yavaşlama, donma, gecikme gibi olumsuz deneyimlere Kullanıcıların maruz kalmayacağını garanti etmez.
5.14 Site adının, adresinin ve içeriğinin Hizmet Veren tarafından belirlendiğini, önceden haber verilmeden değiştirilebileceğini ve sistemin her zaman ve sürekli olarak Hizmet Veren veya temsilcileri ve moderatörler aracılığıyla izlenebileceğini ve izlendiğini,
5.15 Hizmet Verenin gerekli gördüğü durumlarda site işleyişine müdahalede bulunma ve sebep göstermeden üyeyi hizmetlerinden yararlandırmama, servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,
5.16 Hizmet Verenin işbu web sitesini ticari amaçlı kullanabileceğini ve kullanıcıların yorumları, puanlamaları, paylaştığı görsel ve işitsel verilerin reklama konu edinebileceğini,
5.17 Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgiler postalamamayı ve zincir posta (chain mail), sürekli posta (spam mail), yazılım virüsü vb., gönderilme yetkisi olmayan elektronik posta ve mesajlar dağıtmamayı,
5.18 Site üzerinde “Şifre” ile yapılacak her türlü işlemden şahsen sorumlu olduğunu,
5.19 Satın alma işlemininde geçerli bir kredi kartı kullanmak zorunda olduğunu (alternatif ödeme kanalları arasından kredi kartı seçilmiş ise), kullandığı kartın geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını,
5.20 Çeviri, alt yazı, seslendirme hizmetleri veya sair ürün alımı sırasında geçerli bir kimlik kartı bilgileri girmek, kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak ya da kutucukları işaretlemek zorunda olduğunu, aksi takdirde teslimat ve gönderim sağlanmayacağını ve yapılmayacağını, bu halde sözleşmenin askıda olduğunu, Hizmet veya format şeklinde ürün teslimatı üçüncü şahıslara yapılıyorsa, ürünü teslim alacak olanın, Hizmet Veren adına teslimat yapanın talep edeceği belgeleri göstermek, imzalanmasını istediği belgeleri imzalamak zorunda olduğunu, aksi takdirde ürün teslimi yapılmayacağını, bu durumda yapılmış veya yapılacak masrafların kendisi tarafından karşılanacağını, kabul, taahhüt ve beyan eder.
5.21 Kullanıcı, işbu Sözleşmeyi imzalamaya ve Sözleşme’den kaynaklanan borçlarını ifaya hukuken yetkili olduğunu, Hizmet Verene verdiği tüm bilgi ve belgelerin doğru ve verildikleri anda geçerli olduğunu, bunlarda meydana gelecek ve işbu Sözleşme üzerinde etkisi olacak her türlü değişikliği derhal ÇEVİR’e bildireceğini beyan ve taahhüt eder.
5.22 Üye, piyasa koşullarını ve gerçekleşmesi muhtemel alım-satım işlemini bozucu manipülatif teklif verme girişimlerinde bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
5.23 Üye gönderme, yedekleme, bilgi girme, ilan etme, bir link yükleme yoluyla (i) Suç işlemeyeceğini ve paylaşacaklarının suç unsuru oluşturmayacağını, kamuyu engellemeyeceğini, web sitede olan herhangi bir yasayı çiğnemeyeceğini; (ii) Virüs, bozulmuş dosya, Truva atı (Trojan horse), kurt, solucan(worms), iptal programcığı, “fare kapanı” (mouse trap) adı verilen birçok pencere açılmasını sağlayarak siteden çıkılmasını engelleyen girişim ya da yazılım gibi bir başkasının bilgisayarının işlevini engelleyici yazılım ve girişimlerde bulunmayacağını; (iii) Herhangi bir şahsın mahremiyet hakkına tecavüz edici yanlış, yanıltıcı, onur kırıcı, iftira atıcı, leke sürücü, müstehcen, kaba ya da saldırgan girişimde bulunmayacağını; (iv) Üçüncü Tarafların dünya çapındaki telif hakkı, lisans hakkı tescilli marka, patent ve diğer fikri ve düşünsel haklarını ihlal etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
5.23 Kullanıcı, Web Sitesinde ya da site içi ve dışındaki diğer iletişim araçları ile ismi saklı alıcı ya da satıcının gerçek kimliğini meydana çıkarmayacağını, bu gibi halleri derhal moderatörlere şikayet edeceğini ve bildireceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
5.24 Üye Web Sitesi aracılığıyla yapılan her ticaret ve işlemin Türk yasalarına, üyenin ikamet ettiği ülke yasalarına, ticaret yaptığı ya da malın transit geçtiği ülke ya da ülkelerin yargılama yetkisi olan yasalarına ve uygulanabilir tüm hukuki sistemlerinin kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
5.25 Üye, Kullanıcı Adı ve Kullanıcı Şifrelerinin ve Yetki Kodunun yetkili olmayan kişiler tarafından kullanılmasını veya yetki verdiği kişilerin bunları yetkilerini aşacak şekilde kullanmalarını önlemekle ve gerekli denetimleri yapmakla ve işbu halleri vuku bulduğu takdirde Hizmet Verene bildirmekle yükümlüdür. Web Sitesi’nde, Üye’ye ait Kullanıcı Adı, Kullanıcı Şifresi veya Yetki Kodu ile yapılan her işlem ve her eylem Kullanıcı tarafından yapılmış sayılır ve Üye’yi bağlar. Web Sitesi’nde Üye tarafından yapılan veya yapıldığı var sayılan her bir işlem, komut, bilgi girişi ve her türlü elektronik müdahale Üye’ye ait bir irade açıklaması olarak geçerli sayılır ve buna ilişkin hukuki sonuçları doğurur.
5.26 Üye, işbu Sözleşmeden veya Web Sitesini kullanarak yaptığı her türlü işlemden doğan tüm vergi ve masrafları ödeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Üye, işbu vergi, harç, resim, rüsum gibi tüm mali yükümlülüklerin Hizmet Veren tarafından karşılandığı ve ita edildiği takdirde Hizmet Verene karşı tam rücu sorumlusu olduğunu kabul ve beyan eder.
5.27 İşbu Sözleşme Üye’ye, Web Sitesi’ni Sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanma hakkı dışında, ÇEVİR’e veya üçüncü kişilere ait fikri mülkiyet hakları veya Web Sitesi’nin içeriği üzerinde veya diğer hiç bir konuda hukuki bir hak vermez ve işbu hususların ticari veya kişisel yahut sair amaçlar için bilgilerinin sunulması, erişime uygun hale getirilmesi, indirmeye veya yüklemeye olanaklı hale getirilmesi, teşhir edilmesi bu haklar üzerinde Kullanıcıya sınırlı veya sınırlı olmayan lisans ve telif hakkı devrinin yapıldığı anlamına gelmez ve bu şekilde yorumlanamaz. Üye, diğer üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi, bu hakları kullanmamayı, kopyalamamayı, tescil ettirmemeyi, bu hakları dolaylı da olsa ihlal etmemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
5.28 Üye, işbu Sözleşme’nin ifası sırasında, ÇEVİR’le, sistemle ve sisteme dâhil diğer üyelerle ilgili olarak edindiği bilgileri gizli tutmayı ve işbu Sözleşme’nin amaçları dışında kullanmamayı beyan, kabul ve taahhüt eder.
5.29 Üye, ÇEVİR’in açık yazılı muvafakati olmadıkça, işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini kısmen de olsa üçüncü kişilere devredemez.
5.30 Üye, ÇEVİR’in Üye’ye diğer Üyeler tarafından gizli ya da açık şekilde verilen puanlarda herhangi bir kontrolü olmadığını ve diğer üyeler tarafında verilen olumsuz puanlar ya da görüşler yüzünden oluşabilecek yetersizlik suçlaması, leke sürme, mahremiyete saldırı durumlarında ÇEVİR’i sorumlu tutmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.
5.31 Web Siteyi kullanan Kullanıcı, ÇEVİR’e veya İş Ortaklarına ait broşür, afiş, direktif, şartname, sözleşme, politika, bilgilendirme ve aydınlatma onam metinleri veya dokümanları, başvuru formları, dijital kitapçıkları ve dijital yazı veya metinleri; Hizmet Veren’in politikalarını, sözleşmelerini, servis ve kullanım şartlarını, sözleşme mahiyetindeki ek dokümanları indirme, yükleme, görüntüleme, gönderme, erişim sağlama ve sağlatma, değiştirme, üçüncü platformlara dahil etme, sergileme, sahneleme, paylaşma, satma, kiralama gibi hallerden doğan zararlarından Hizmet Veren hiçbir şekilde sorumlu olmaz. Meğer ki Hizmet Veren, özensizlik veya dikkatsizlik sonucu yazılım güvenliğinin ihlal edilmesine ağır kusuruyla veya kasten sebebiyet vermiş olsun. Hizmet Veren, bu halde hafif ihmalinden sorumlu tutulamaz. Hizmet Veren, kendisine haber verilmeksizin işbu platforma üçüncü kişiler tarafından yüklenen, yükletilen, gönderilen, paylaşılan, sergilenen, sahnelenen, kaynak kodları veya trafik raporları ile sair verileri paylaşılan hiçbir dosya, belge, format, yazılım, donanım, program veya manyetik-elektronik unsurdan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Hizmet Veren’in bu durumdan haberi olduğu hallerde sorumluluğu ağır kusuruyla veya kasten hareket ettiği hallerle sınırlıdır.
5.32 Kullanıcı, bu sözleşme veya bu sözleşmenin eki niteliğindeki yahut ayrılmaz parçası olan her türlü sözleşme, politika, beyanname, duyuru, ilan, form, doküman ve sair belgelere uymaması halinde, (Kullanıcının yapması durumunda) üçüncü şahısların iddialarından veya taleplerinden doğabilecek (ve ÇEVİR’in, iş ortakları, koordinatörleri, müdürleri, aracıları, vekilleri, bağımlı ortakları, tali veya organik şirketleri ve tüm çalışanları aleyhine oluşabilecek) bütün maddi ve manevi zararları (avukatlık vekalet ücreti ile iradi avukatlık ücretleri dahil) tazmin etmeyi, peşinen kabul ve taahhüt eder.
5.33 Hizmet Veren, Web Site’de çeviri paketleri veya sair hizmet paketleri sergilemesiyle işbu paketlerin hemen edinilmeye müsait olduğunu, paketlerden veya hizmetlerden hemen yararlanabilmenin mümkün olduğunu, bu paketlerin veya hizmet bilgilerinin güncel veya doğru, isabetli bilgiler içerdiğini veya paketlerin sergilenmesi ve görüntülenmesinin mümkün kılınmasıyla Kullanıcılara belirli bir hak vermiş ya da tahsis etmiş olduğunu taahhüt veya garanti etmez.
6.HİZMET VERENİN HAK,YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARI
6.1 Hizmet Veren herhangi bir zaman diliminde web sitesinin geliştirilmesi, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi ve genişletilmesi, imkanlar sağlanması, tercihlerin değiştirilmesi, site politikalarının ve sözleşmelerinin değiştirilmesi ve bunların duyuruları için sistemin bakımı amacıyla sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulması sonucu Hizmet Verenin üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
6.2 Hizmet Veren, kullanıcılara, site üzerinde ilgili sayfada bulunan başvuru alanlarından zorunlu olanlarının eksiksiz doldurulmasından ve doldurulan alanların onaylanmasından sonra kullanıcının belirlediği “Şifre” verir. Hizmet Veren söz konusu başvuru alanlarını dolduran üye adaylarına işbu üye isminin alındığını, üye isminin site politikası gereği yasaklı, müstehcen, çirkin, olumsuzu andıran, suç işlemeye teşvik veya tahrik eden veya genel olarak hukuka aykırı sebepleri tespit ettiği an üyelik hakkı vermeyebilir. Üyelik işlemlerini tamamlayarak şifre almış kullanıcıların yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını, veya hizmetlerden yararlanmalarını hukuka aykırı olmamak koşuluyla süresiz olarak engelleyebilir.
6.4 Hizmet Veren, üye dosyalarının saklanması için uygun göreceği büyüklükte kota tahsisi yapabilir. Tahsis ettiği kotaları arttırma ve azaltma yetkisini saklı tutar.
6.5 Hizmet Veren üyelerinin servislerden yararlanmaları sırasında elektronik ortamda bulunduracakları dosya ve mesajlardan gerekli gördüklerini, uygun göreceği periyotlarda yedekleme veya silme yetkisine sahiptir. Yedekleme veya silme işlemlerinin Hizmet Verenin ağır kusuru dışında meydana gelen sonuçlarından Hizmet Veren sorumlu tutulamaz.
6.6 Hizmet Veren kendi ürettiği ve/veya dışardan satın alarak veya tedarik ederek site üzerinde bulundurduğu bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, desen, özgün metin, karikatür vb. görsel ve yazılı eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
6.7 Hizmet Veren, üyelerinin ürettiği ve kendi hür iradeleriyle sisteme yükledikleri bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserleri ticari amaçlı kullanma, paylaşma, gizlilik politikasında belirtilen üçüncü parti şirketlere verilerin işlenmesi için verme, kullandırma, yayınlama veya başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması durumunda, Hizmet Verenden, hiç bir telif ücreti veya herhangi bir başka ad altında kulanım hakkı bedeli talep edilemez.
6.8 Hizmet Verenin paket ve hizmet satışları, kendi imkanları ve İş Ortakları’nın imkanları ile sınırlıdır. Hizmet Veren, mümkün olmayan hizmetlerin sağlanmasını yapmamakta, siparişi iptal etmekte sözleşmeyi feshetmekte ve sipariş tutarını müşteri hesabına iade etmekte serbesttir. Hizmetin geri alınamaz olduğu haller ve mücbir sebep halleri saklıdır. Hizmetlerin teşhir edilmesi ve başvuru formunun doldurulmasının elverişli olması, işbu hizmetlerin gerçekleştirileceğinin ve sözleşmenin kurulacağının taahhüdü veya garantisi değildir.
6.9 Hizmet Veren, üyenin ilettiği kişisel bilgilerin, iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklâm vb. ticari amaçlar için içerik sağlayıcılar, web servisleri ve diğer kullanıcılara kullandırılması konusunda tam yetkilidir.
6.10 Hizmet Veren, onay almadan, Kullanıcı kayıt bilgilerini kullanarak diğer ticari şirketlerin müşteriye yönelik her türlü reklâm ve promosyon faaliyetinde bulunmasını destekleyebilir veya bu faaliyetleri bizzat yürütebilir. Satışa sunulan hizmetlerin fiyat ve özelliklerini değiştirme yetkisi Hizmet Veren’e aittir. Hizmetlerin ilan edilen fiyat ve özellik bilgileri ile geçerli durum arasında farklılık olması durumunda Hizmet Veren geçerli şekilde hizmet sağlanmasını yapabilir veya siparişi iptal ederek sipariş tutarını müşteri hesabına, diğer sözleşmelerde gözetilecek esaslar kapsamında iade edebilir.
6.11 Hizmet Veren kullanıcının başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Kullanıcı, geçiş yaptığı site içeriğinden Hizmet Vereni hiçbir şekilde sorumlu tutamaz.
6.12 Hizmet Veren, gerekli gördüğünde, üyelik gerektirmeyen hizmet ve servislerini, işbu hizmet ve servisleri Kullanıcılara duyurmak ve gerekli bildirimleri yapmak ve web siteye uygun erişim sağlamakla üyelik gerektiren duruma dönüştürülebilir, ilave hizmet ve servisler açabilir, bazı hizmet ve servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, veya ücretsiz olanları ücretli hale dönüştürebilir.
6.13 Hizmet Veren, teknik zorunluluklar ve değişen mevzuat ve kanun maddelerine uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Değişikliklerin kullanıcı tarafından kabul edilmemesi halinde işbu değişiklik duyurusunun Web Sitede duyurulması tarihini izleyen 3(üç) gün içinde Hizmet Verene bildirilmesi zorunluluktur. Bu süre içinde Hizmet Verene bildirilmemesi, değişikliklerin akabinde kabul edilmemesi, değişikliklere aykırı davranılması haklı fesih sebebi olup Hizmet Veren, kullanıcıya sunulmuş olunan hesap, hizmet, veri işlenmesi gibi süreçleri askıya alabilir, kullanıcıyı ihraç edebilir ve sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.
Aksine özel bir anlaşma yapılmadıkça, kullanıcı site üzerinden yaptığı her türlü hizmet alımının kişisel kullanım amaçlı olduğunu, hakkını üçüncü kişilere devir amaçlı olmadığını kabul ve taahhüt eder.
6.14 ÇEVİR, sistemin çeviri, alt yazı ve seslendirme paketlerini, tüketicilere ve kullanıcılara Hizmet Veren’in veya İş Ortaklarının ve hizmetlerini sunmak ve sergilemek üzere kurulmuş olması amacına ters düşmemek üzere, Web Sitesi’nin kullanım amacını, özelliklerini, yapısını, fonksiyonlarını, içeriğini değiştirebilir. Teknik sebeplerden veya üçüncü kişilerin eylem ve işlemlerinden kaynaklanan sorunlar veya zorunlu sebeplerden dolayı da ÇEVİR mesul tutulamaz. Üye’den ek bilgi ve belgeler talep edebilir, önceden Üye’ye haber vermek kaydıyla Web Sitesi’ni iptal edebilir, işletilmesini askıya alabilir. Bununla birlikte eğer ÇEVİR kendi isteği doğrultusunda Web Sitesi servisini devam ettirmeyi durdurursa ÇEVİR, servis durumundan sonra tahsil ettiği tüm ücretleri iade edecektir. Üye, ÇEVİR’in servis durdurmaya kadar hak ettiği ücretleri ÇEVİR’e ödemekle yükümlüdür.
6.15 ÇEVİR, üye sayısını artırmak ve elektronik ticaret sistemini cazip kılmak, geliştirmek, genişletmek, kullanıcı deneyimini iyileştirmek, tercih sayısını artırmak için veya pazarlama amacıyla Üyenin kimliğini üçüncü kişilere üyenin de rızasını alarak açıklayabilir veya Web Sitesi’nde belirtebilir. Bunun dışında, ÇEVİR, Üye ile ilgili olarak kendisine verilen, Gizlilik Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası kapsamındaki, gizli bilgileri, işbu Sözleşme amacı dışında kullanmayacak, üçüncü kişilere açıklamayacak ve bu bilgileri gizli tutacaktır. Meğer ki Türkiye Cumhuriyeti resmi daireleri ile her türlü mahkeme veya savcılık bu bilgileri usulüne uygun talep etmiş bulunsun.
7.GARANTİ REDDİ VE GARANTİ KOŞULLARI
7.1 Hizmet Verenin Web Site servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olacağını, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini, bu sözleşmede veya hizmet seviyesi sözleşmesinde belirtilen sınırlar dışında taahhüt etmez.
7.2 ÇEVİR sadece, kendisine sunulan bilgi ve belgelere göre, sisteme dâhil diğer üyelerin gerçekten var olduğuna kanaat getirdiğini ve bu nedenle bu kişilerin fiktif kişiler olmadığını garanti eder. Hizmet Veren, Üyeyle diğer üyeler ve üye ile İş Ortakları arasındaki ilişkiler nedeniyle hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz. ÇEVİR hiçbir zaman ve hiçbir surette, kullanıcıların üçüncü kişilerle sözleşme yapma yükümlülüğü altında olduğunu, iyiniyetli olduklarını, borçlarını ifa kabiliyetlerinin varlığını, borçlarının ifasını, beyanlarının doğruluğunu, işlem yapmaya yetkili olduklarını, verilen hizmet ve malların ayıpsız olacağını, orijinal ve aynı elden olacağını, hizmetin verimli ve uygun nitelikleri haiz olacağını, siparişe uygun olacağını, sunulan hizmetlerin zarar ve ziyan doğurmayacağını, işbu Web Sitesi’nde sunulan ve sergilenen ürün ve hizmetlerin, aksi belirtilmedikçe, iş ortaklarının aktifinde yer aldığını ve İş Ortaklarının fikri mülkiyet hakları korumasında yer aldığından Hizmet Verenin ürün veya hizmetin kontrolü, bakımı, geliştirilmesi, güçlendirilmesi, onarılması, yenisiyle değiştirilmesi, yan hizmet sunulması gibi işlemleri gerçekleştireceği gibi benzer diğer hususları taahhüt veya garanti etmez. ÇEVİR, Üyenin gireceği hukuki ilişkilerin tamamen ve kesinlikle dışındadır ve bunlara ilişkin hiçbir sorumluluğu yoktur. Üye dış ülkelerdeki diğer üyelerle alım ve satım ilişkisine girilebileceğini ve bu özel durumdan dolayı yabancı ülkenin, anlaşmayı engelleyici ya da zorlaştırıcı özgün zorluklar yaratabilecek yaptırımları olabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
7.3 Üye, Üye tarafından Web Sitesi üzerinde tamamlanan ya da tamamlanmayan tüm ürün ve hizmet alım-satım işlemlerinden dolayı oluşabilecek kayıp, zarar, iddia veya ziyan ile (a) ÇEVİR’in kontrolü dışındaki sebeplerden dolayı teknik problemlerin yaşanması; (b) İnternet omurgası ya da buna benzer altyapıların Üye’ye siteye giremeyecek şekilde sorun yaşatması; (c) ÇEVİR tarafından sitenin işlevinin geçici olarak ya da tamamen durdurulması, işlevinde değişiklikler yapılması durumları ile sınırlı kalmaksızın oluşabilecek her türlü kayıp için ÇEVİR’in herhangi bir sorumluluğu ya da yükümlülüğü olmadığını, Hizmet Verenin bu cihette garanti vermediğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
7.4 ÇEVİR’in tamamen kontrolü dışında oluşabilecek, internet kullanımında kaynaklanabilecek bir çok faktöre bağlı olarak Sitenin işlemesinde farklı biçimlerde sorunlar yaşanabilir (Web Sitenin süresiz faaliyet gösterememesi dahil). Bu nedenle. ÇEVİR, hiç bir şart altında, Web Sitedeki hizmetlerin sürekli, güvenli veya kesintisi/, devam edeceğine dair garanti veya taahhüt vermez. İşbu sözleşme maddelerinden biri veya birkaçı geçersiz veya mevcut kanunlara aykırı hale düşerse dahi, diğerleri aynen geçerlidir. Kullanıcıların işbu sözleşmeye aykırı hareketleri, ÇEVİR’in tüm yasal hakları mahfuz kalmak kaydı ile hukuki işleme konacaktır.
7.5 ÇEVİR, yararlı olacağını düşündüğü haber, ilan, makale ve benzeri hususlara Web Sitesi’nde yer verebilir, diğer web siteleriyle linkler oluşturabilir. ÇEVİR, bunlarda yer alan bilgi ve yorumların doğruluğunu, amaca uygunluğunu, isabetli olmasını, linklerin kullanımından ve üçüncü parti sitelere yönlendirmeden kaynaklanan her türlü zarar ve sorumluluğu garanti etmez. Üye bunları kendi sorumluluğu altında değerlendirir.
7.6 Üye, fiyatlandırma seçeneklerinden tercih ettiği seçeneğe göre hesaplanacak ücretleri yine ödeme şartlarına göre ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt etmiştir. Fiyatlar ve hizmetler aksi bir açıklamaya dek net olup KDV, stopaj vs. dâhil değildir. Hizmet Verenin iş ortaklarının Web Sitesi üzerinden ilan ettikleri, duyurdukları fiyat ve ücret politikası ayrıntıları ve fiyat değişiklikleri halleri saklıdır. Hizmet Veren, ücretin veya fiyatın net olduğu veya olacağı hususunda garanti vermez.

8.VERGİLENDİRME
8.1 İşbu sözleşme kapsamı dışında kalan ve meydana gelebilecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanacak işlemler Hizmet Veren ÇEVİR’in sorumluluğu ve taahhüdü dışında kalıp, sözleşmeye yansıtılacaktır.
8.2 İşbu sözleşme ve sözleşme eklerine Taraflar olanlar, işbu sözleşmenin ve sözleşme eklerinin bir nüshasını belirli bir fiziki veya dijital adrese gönderilmesi istediği takdirde bunu talep eden kimse sorumluluk onun üzerinedir.
9.FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
9.1 Kullanıcı kendi oluşturduğu veya Web Sitede paylaştığı, Hizmet Verenin kullanıcının erişimine sağladığı materyaller ile Hizmet Verende, web sitede bulunan hiçbir yazılı veya görsel materyali herhangi bir yolla kopyalayama, dağıtma, çoğaltama, kullanma, değiştirme ve üzerinde değişiklik yapamayacağını kabul ve beyan eder. Kullanıcı tarafından, Hizmet Verenin; tüm logo, layer, ikon, modelleme ve taslakları, şablonları, banner tasarımları, her ne nitelikte olursa olsun web sitesi desen ve tasarımları ile arka plan görselleri ve işitsel verileri, ticari takdim şekilleri, yazı stili, sloganlar, içerikler, reklam unsurları, ticari takdim şekilleri, reklamlama teknikleri ve efektleri, animasyonlar, sayfa ve takdim düzeni, yönlendirmeler, yönlendirme konumlama teknikleri, algoritmaları ve bunlarla inhisar olmamak kaydıyla tüm telif, patent, marka hakkı ve sair tüm fikri mülkiyet unsur ve hakları (i) değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, iletilemez, görüntülenemez, görüntületilemez, tekrar üretilemez, yayılamaz, yayınlanamaz, türev işler ortaya çıkartılamaz, devredilemez, (ii) satılamaz, piyasaya sürülemez, kiralanamaz, tekrar lisans verilemez veya ticari gayeyle tekrardan düzenlenemez ve düzenletilemez, (iii) ayrılamaz, sökülemez, görsel veya işitsel bütünlüğü bölünemez, ters derlenemez, yeniden derlenemez, tersine mühendislik işlemlerine tabi tutulamaz.
9.2 Kullanıcının oluşturduğu ve 7.1 maddeye göre tüm fikri mülkiyet ve telif, lisans haklarını Hizmet Verene paylaştırdığı tüm bilgi, belge ve datalar; yalnızca (i) Hizmet Veren tarafından sunulan servisin geliştirilmesi ve web sitesinin kapsamının genişlemesi, tanınırlığının artırılması, arızaların düzeltilmesi, bildirim üzere gerekli incelemelerin yapılması, (ii) Hizmet Veren tarafından kullanıcılarda veya tüketicilerde meydana gelecek zararların engellenmesi ve bu tür zararların önüne geçilmesi, (iii) Kanuni mahkeme ve icra dairelerinin, yetkili makamların, savcılığın istemi üzerine paylaşılması amaçlarıyla ve bu yolda yalnızca bu sebeplerle sınırlı olarak kullanabilir.
9.3 Hizmet Verenin, kullanıcıların oluşturduğu ve bu Web Sitede Hizmet Verenle, İş Ortaklarıyla, Diğer Kullanıcılarla paylaştığı, görsele döktüğü, çerçevelediği, modellediği, değiştirdiği, yeniden derlediği, ters derlediği, ilettiği, dağıttığı, kopyaladığı, türevlediği, ters mühendislik işlemlerine tabi tuttuğu, satışa arz ettiği, sergilediği, hiçbir bilgi, belge, yazı, yorum, puanlama, metin, görsel-işitsel veri, konuşma içeriği ve sair datayı inceleme ve denetleme yükümlülüğü yoktur. Meğer ki kullanıcı veya üçüncü kişiler işbu bilgi veya belgenin üçüncü kişinin fikri mülkiyet hakkına konu olduğunu veya işbu bilgi veya belgelerin hukuka aykırı,zarar verici,olumsuz ve yasaklı ögeler ihtiva eden, suç veya kabahat unsuru teşkil eden,kötü niyetli bilgi veya belge niteliğinde olduğunu işbu bilgi veya belgenin Web Sitesi üzerinde yayınlandığı tarihten itibaren 7(yedi) gün içinde Hizmet Verene bildirimde bulunmuş olsun.
10. MÜCBİR SEBEP
10.1 Taraflar, öngöremedikleri ve önleyemedikleri ve Sözleşme’den doğan edimlerini direkt olarak etkileyen yangın, isyan, deprem, su baskını, grev, salgın hastalık, sokağa çıkma yasakları, savaş, iç savaş, yasal düzenlemeler nedeniyle bu Sözleşme hükümleri gereği ifa ve ikmal etmek zorunda olduğu sorumluluklarını yerine getirememesi durumunda sorumlu olmayacak ve anılan mücbir sebeplere maruz kalan tarafın yükümlülüklerini ifa etmekteki gecikmesi Sözleşme’nin feshine gerekçe sayılmayacaktır. Bu durumda Tarafların yükümlülüklerini yerine getirme görevi mücbir sebebin ortadan kalkması anına kadar askıya alınacaktır. Diğer sözleşmelerde ön görülen mücbir sebep hallerinde tarafların elde edeceği fesih, iade ve iptal gibi haklar saklıdır. İşbu sözleşmenin mücbir sebep nedeniyle askıda kalması veya feshedilmesi, Çeviri Hizmet Sözleşmesinin de feshedildiği veya askıda olduğu anlamına gelmez.
11. FESİH
11.1 Taraflar işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. İşbu sözleşmenin feshi, taraflar arasında Çeviri Hizmet Sözleşmesi’nin feshi anlamına gelmez. Sözleşme ilişkisi sırasında doğmuş veya sözleşme ilişkisi sonlandıktan sonra dahi yürürlükte kalacağı kararlaştırılmış hak ve borçlar bakidir. Sözleşme’nin feshi halinde Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak ifa edeceklerdir. Hizmet Koşullarının, Genel Koşulların, Gizlilik Sözleşmesinin, Gizlilik Politikasının, Kullanım Koşullarının ve sair tüm eklerin ön gördüğü fesih imkanları saklıdır.
11.2 İşbu sözleşme, 6502 sayılı TKHK amir hükümleri gereği cayma hakkının tüketiciler tarafından kullanılamayacağı tipte ürün, hizmet ve paket satışı yapmaktadır. Buna göre siparişin gerçekleşmesi ve sözleşmenin kurulmasının ardından tüketici, bu şekilde bir bildirimde bulunamaz. Bulunduğu hallerde işbu bildirim hüküm ifade etmez ve sonuç doğurmaz.
12. DELİL SÖZLEŞMESİ
12.1 Taraflar, aralarında çıkacak uyuşmazlıklarda ÇEVİR’in defter kayıtları ile mikrofilm, mikrofiş, bilgisayar ve elektronik kayıtlarının, log, sinyal, trafik, IP omurga ve veri kayıtlarının, web sitede yapılmış tüm duyuru, ilan ve beyanat metinlerinin, konuşmaların, konuşma kayıtlarının, görüntü, telefon ve ses kayıtlarının, ödeme kaydı, ödeme dataları, ÇEVİR’in faks cihazlarınca üretilen faks mesajı çıktılarının v.b. veri, çıktı, data ve sair belgenin kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin H.M.K 193. maddesi uyarınca yazılı delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ederler.
12.2 Kullanıcı, delil sözleşmesi kapsamında kararlaştırılan yukarıda yer alan bilgi ve belgelerin ÇEVİR tarafından paylaşılması ve bunun kullanıcıya bildiriminin ulaşmasından itibaren 7(yedi) gün içinde işbu belgeye yahut bilgiye itiraz edebilir. Bu minvalde tüm hesap, kayıt, özet, defter, fatura, makbuz vb. kullanıcı – hesap sözleşmesi nezdinde yer alan tüm veri, bilgi ve belgeler, talep edildiği takdirde, bir örneği ilgili ÇEVİR ile paylaşılır yahut bu belgelere erişim sağlanmasına izin verilir.
12.3 İtiraz, ÇEVİR’in üçüncü bağımsız bir denetim şirketiyle yapacağı ve giderlerinden hakkaniyet gerektirmediği sürece Tüketicinin sorumlu olacağı sözleşme ile üçüncü bağımsız denetim firması çatısı altında atanacak bilirkişinin yapacağı araştırma sonucunda sonuçlanır. Bu bilirkişi raporuna karşı Taraflar 3(üç)gün içinde tekrar itirazda bulunabilirler. Bu takdirde aynı veya farklı şirkette yer alan ve en az üç kişinin bulunduğu bilirkişi komisyonuna mevzubahis belge, ilk bilirkişi raporuyla birlikte inceleme-denetleme-araştırma için tevdi edilir ve bilirkişi komisyonu bu itirazı da karara bağlar. Kullanıcı, sözleşmeden kaynaklı herhangi bir uyuşmazlık halinde açılacak davada işbu ikinci uzman komisyonundan başka bir delil ile davalarındaki iddiaları ve vakaları ispat edemez. İkinci uzman komisyonu raporuna karşı dava açılması ve ikinci uzman komisyonu raporunun hukuka aykırılığının tespiti halinde ise ilgili davada artık genel ispat kuralları uygulanır.
13. TEBLİGAT
13.1 ÇEVİR, yasal tebligat yollarının yanı sıra, işbu Sözleşme kapsamında Üye’ye yapacağı bildirim, ihbar ve ihtarları elektronik haberleşme kanallarıyla (e-mail vs.) Üye’ye gönderebilir. Bu şekilde yapılan tebligatlar geçerli bir tebligatın tüm sonuçlarını doğurur. Kullanıcının Hizmet Verenle paylaştığı veya Web Sitesine kayıt olduğu sırada bildirdiği e-mail adreslerine ve ikametgah adreslerine yapılacak tebligatlar da aynen geçerli sonuç doğurur. Hizmet Verenin, kullanıcının sürekli ve devamlı olarak kullandığı e-mail adreslerini, ikametgah adreslerini araştırma yükümlülüğü bulunmaz. Bu sözleşmeden kaynaklı yenilik doğurucu hakların kullanımı yalnızca noter vasıtasıyla yapılabilir ve noter vasıtasıyla sonuç doğurur.
14. YETKİ SÖZLEŞMESİ
14.1 İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde yalnızca (İstanbul) Hukuk Mahkemeleri, (İstanbul) Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri ve (İstanbul) İcra Müdürlükleri yetkilidir.
15. YÜRÜRLÜK
15.1 İşbu Sözleşme 15 maddeden müteşekkil olup Sözleşmenin taraflar arasında kurulmasında ve yürürlüğe girmesinde ‘’Taraf Bilgileri’’ başlığı altında kararlaştırılanlar esas alınır.

Veri Koruma Ofisi

Oğuz Recep Özdemir

Çevir.com.tr

Gümüşpala mah.,Sarp Sok.,NO:3
Avcılar Istanbul 34320
Email: info@cevir.com.tr